Windada

【太歲、春牛芒神

【甲辰年】 天干屬木,地支屬土,納音屬火,太歲姓名李滅。
犯太歲生肖】值太歲,龍。沖太歲狗。
春牛身色 春牛身高四尺,長八尺尾一尺二寸。頭青色身黃色腹紅色角、耳、尾黃色脛黃色蹄青色尾左繳,口開,牛籠頭拘子,用桑拓木,絲繩青色,牛踏板懸門左扇
芒神服色 芒神身高三尺六寸五分。面如立童子像青衣白腰帶平梳兩髻在耳後行纏鞋褲俱全,右行纏懸於右腰罨耳用左手提,鞭杖用柳枝二尺四寸,五彩醮染用絲結芒神早忙,立於牛前左邊

地母經

詩曰︰
太歲甲辰年,稻麻一半空。
春夏遭淹沒,秋冬流不通。
魯地桑葉好,吳邦穀不豐。
桑棄末後貴,相賀好天蟲。
估賣價例貴,雪凍在三冬。
卜曰︰
龍頭屬甲辰,高低共五分。
豆麥無成實,六畜亦遭迍。
更看冬至後,霜雪落紛紛。